EB3

      1บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการนำรายงานเผยแพร่

      2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

      3แบบฟอร์มการเผยแพร่

EB4

      1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและอนุญาตนำเผยแพร่

       2หนังสือจัดสรรงบประมาณ

       3แผนการจัดซื้อ

       4คำสั่งมอบหมาย การปิด ปลด ประกาศ

       5แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูล

       ชุดจัดซื้อ 2   3   4  5  6

EB5

      1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการขออนุญาตนำเผยแพร่

      2สขร1    ตุลาคม    พฤศจิกายน   ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน  พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน

      3แบบฟร์อมการเผยแพร่

 EB6

      1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่

      2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯปีงบ2564

EB7

      1บันทึกลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      2คำสั่ง หรือประกาศฯ

      3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

      4การประชุมชี้แจง

      5หนังสือแจ้งเวียน

EB8

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2ประกาศรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก 

     3หลักฐานการประกาศการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น  ดีมาก 

EB9

     1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ   โครงการ

      2รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

      3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

      4รายงานการอบรม

      5ภาพกิจกรรม

EB10

     1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

     2คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน

     3รายงานผลการดำเนินงาน

     4ช่องทางการร้องเรียน

EB11

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของเจ้าหน้าที่พร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข

     3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข

     4รายงานกรณีไม่มีข้อร้องเรียน

EB12

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่      โครงการ/กิจกรรม

     2รายงานประชุมโครงการ/ กิจจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมวางแผนแลกเปรี่ยนความคิดเห็น

     3รายงานประชุมโครงการ/ กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินงาน

     4รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ

     5ภาพกิจกรรม

     6บันทึกรายงานผู้บริหาร ขออนุญาตนำเผยแพร่

EB13

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2คำสั่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

     3.หนังสือแจ้งเวียน

     4บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม

EB14

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ

     3แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานรัฐ

     4หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ

EB15

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2แบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูป

     3แบบฟอร์มใบยืมพัสดุสิ้นเปลือง

     4หนังสือแจ้งเวียน

EB16

     1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่

     2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     3เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     4ภาพถ่ายกิจกรรม

EB17

     1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

     2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB18

     1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

     2รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริต  แผนส่งเสริมคุณธรรม

     3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB19

     1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

     2ประชุม รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

     3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB20

    1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

    2แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  แจ้งเวียน กำกับติดตาม

    3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB21

    1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

    2บันทักขออนุมัติโครงการ "ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"  รายชื่อผู้เข้าร่วม   บันทึกรายงานโครงการ  ภาพกิจกรรม

    3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB22

    1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

     2บันทึกขออนุมัติโครงการ "จิตพอเพียงต้านทุจริต" รายชื่อผู้เข้าร่วม บันทึกรายงานโครงการ ภาพกิจกรรม

     3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB23

     1บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

     2ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

     3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB24

    1บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

    2ประกาศเจตนาป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รายงานกำกับติดตาม

    3แบบฟอร์มเผยแพร่