EB2 

    1 ข้อมูลพื้นฐาน

    -คณะกรรมการบริหาร

    -นโยบาย

    -โครงสร้างหน่วยงาน

    -หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

    -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน   

    -ข้อมูล ช่องทางติดต่อ 

     -ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

     -ค่านิยม

     -ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

    -พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

    -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2552

    -ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2560

    -คณกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     -จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

     2นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน

     3แผนปฏิบัติการประจำปี

     4แผนใช้จ่ายประจำปี

     5ขั้นตอนการแก้ปัญหาร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

     6ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     7รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

     8รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

     9ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

       -การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี2563

       -แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       -ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       -ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        -แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบ2564 (สขร.1)

      10คู่มือปฏิบัติตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

      11คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)