หน้าหลัก

ITA 2566

MOIT 1

           moit1-1.1          moit1-1.2         moit1-1.3            moit1-1.4       moit1- 2.1        moit1 -2.2       moit1 -2.3

MOIT 2

           moit2-1.1m       moit2-1.2       moit2-1.3        moit2-1.4      moit2-1.5    moit2-1.6     moit2-1.7    moit2-1.8

           moit2-2          moit2-3          moit2-4           moit2-5         moit2-6       moit2-7        moit2-8        moit2-9      moit2-10

           moit2-11        moit2-12        moit2-13         moit2-14       moit2-15     moit2-16

           moit2-17     moit2-17.2     moit2-17.3      moit2-17.4    moit2-17.5  moit2-18.5

MOIT 3

           moit3-1        moit3-2      moit3-3

MOIT 4

          moit4-1.1    moit4-1.2   moit4-1.2.2  moit4-1.3   moit4-1.3.2  moit4-1.3.3    moit4-1.4    moit4-1.5 

          moit4-2.1     moit4-2.2ไตรมาส1,  ไตรมาส2,ข้อ2.1    ข้อ2.3ไตรมาส3     moit4-2.3

          moit4-3.1     moit4-3.2   moit4-3.2.2  moit4-3.3   moit4-4

MOIT 5

           moit5-1        moit5-2     10-2564   11-2565   12/2565     moit5-3     

ไตรมาส2 

 MOIT5-1

 MOIT  5-2 สขร.กพ.66  สขร.มีค.66  สขร.เมย.66 สขร.พค.66  MOIT 5-3

ไตรมาส4

            moit5-1(ก.ค.)    moit5-1(ส.ค.)     moit5-2(ก.ค.)    MOIT5-2(ส.ค.)      moit5-3

MOIT6

           moit6-1.1          moit6-1.2          moit6-1.3        

           moit6-2.1          moit6-2.2          moit6-2.3           

MOIT 7

              moit7-1        moit7-2      moit7-3     moit7-4     moit7-5     

           v2   moit7-1        moit7-2      moit7-3     moit7-4     moit7-5     moit7-6

          ไตรมาส3   moit7-1   moit7-2    moit7-3     moit7-4

MOIT 8

           t2     moit8-1.1       moit8-1.2       moit8-2        moit8-3-4     moit8-5  moit8-6

           t3     moit8-1        moit8-2        moit8-3      moit8-4

MOIT 9

           moit9-1.1     moit9-1.2     moit9-1.3

           moit9-2        moit9-3       moit9-4     moit9-5     moit9-6   

MOIT 10

           moit10-1     moit10-2.1       moit10-2.2  moit10-3       moit10-4  

           t4    moit10-1        moit10-2.1    moit10-2.2     moit10-2.3

MOIT 11

           t2    moit11-1        moit11-2        moit11-3.1      moit11-3.2      moit11-7  สรุปโครงการ

           t4    moit11-1        moit11-2        moit11-3.1      moit11-3.2      moit11-4

MOIT 12  

           moit12-1.1        moit12-1.2       moit12-2      moit12-3     moit12-4    moit12-5    moit12-6    moit12-7

           t4       moit12-1        moit12-2      moit12-3

MOIT 13  

           t2 3     moit13-1       moit13-2      moit13-3    moit13-4

            t4       moit13-1        moit13-2     moit13-3  

MOIT 14 

           t2 3    moit14-1        moit14-2      moit14-3    moit14-4    moit14-5    moit14-6  

           t4       moit14-1        moit14-2      moit14-3  

MOIT  15

            moit15-1.3        moit15-1.2    moit15-3    moit15-4    moit15-5

MOIT  16

          p stopcor   moit16-1     moit16-2     moit16-3

          p ethics      moit16-1     moit16-2     moit16-3

MOIT 17

           t2  m stopcor    moit17-1     moit17-2      moit17-3

           t2  m ethics      moit17-1      moit17-2      moit17-3

           t4  m stopcor    moit17-1     moit17-2      moit17-3

           t4  m ethics      moit17-1      moit17-2      moit17-3

MOIT 18

           moit18-1     moit18-2     moit18-3      moit18-4     moit18-5  

MOIT 19 

           moit19-1     moit19-2     moit19-3      moit19-4     moit19-5 

           strong  moit19-1     moit19-2     moit19-3      moit19-4     

MOIT 20

           moit20-1     moit20-2     moit20-4  moit20-6  

MOIT 21

           moit21-1.1     moit21-1.2       moit21-2     moit21-3     moit21-4     moit21-5    moit21-6

MOIT  22

           moit22-1     moit22-2     moit22-3      moit22-4     moit22-5 

          t4   moit22-1    moit22-2     moit22-3

MOIT  23

          t2  moit23-1     moit23-2     moit23-3      moit23-4     

          t4  moit23-1     moit23-2     moit23-3      moit23-4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA 64

EB1

   -บันทึกข้อความ

   -คำสั่ง

   -กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   -รายงานผลการติดตามดำเนินงาน

    -แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ