หน้าหลัก

 

ITA 2567

     - บันทึกข้อความขอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

     - แผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 1

     - MOIT1 1.คำสั่ง/ประกาศ ระบุกรอบแนวทาง

                   1.1บันทึกข้อความ 1.2คำสั่ง/ประกาศ 1.3กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 1.4ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT1 2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                   2.1บันทึกข้อความ 2.2รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 2.3ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT2 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

                  1.1ข้อมูลผู้บริหาร 1.2นโยบาบบริหาร 1.3โครงสร้างหน่วยงาน 1.4หน้าที่และอำนาจ 1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

    - MOIT2 2.วิสัยทัศน์/พันธกิต/ค่านิยม

    - MOIT2 3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 7.ยุทธศาสตร์ฯ 8.นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการฯ 10.รายงานผลการดำเนินงาน 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน

13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 15.คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

16.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 17.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     - MOIT2 18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

                   18.1ผลการวิเคราะห์ปี 2566 18.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯปี 2567 18.3ผลการดำเนินงานตามแผนปี 2567

18.4ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

    - MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2566

                  3.1บันทึกข้อความ 3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2566 3.3ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT4 1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

                  4.1.1บันทึกข้อความ 4.1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ 4.1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

4.1.4คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ 4.1.5ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

     - MOIT4 2.รายงานผลของการการจัดซื้อจัดจ้างฯ

                  4.2.1บันทึกข้อความ 4.2.2รายงานผลของการการจัดซื้อจัดจ้างฯ 4.2.3ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

     - MOIT4 3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                  4.3.1บันทึกข้อความ 4.3.2ประกาศ สป. กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ 

4.3.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

     - MOIT5 1.บันทึกข้อความ   2.สขร.ต.ค.   3.สขร. พ.ย.   4.สขร. ธ.ค.   5.ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาส 2

     - MOIT5 1.บันทึกข้อความ   2.สขร.ม.ค.   3.สขร. ก.พ.   4.สขร. มี.ค.   5.ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

     - MOIT6 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  6.1.1 บันทึกข้อความ  6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  6.1.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT6 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล               

                  6.2.1 บันทึกข้อความ  6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  6.2.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT7 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                  7.1 บันทึกข้อความ 7.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 7.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ

7.4 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    - MOIT8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

                  8.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ  8.1.2 โครงการอบรม  8.2 บันทึกข้อความ 8.3 รายงานผลการอบรม

8.4 ภาพกิจกรรม  8.5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT9 การจัดการเรื่องร้องเรียน

                  9.1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  9.2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน  9.3 หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน 

9.4 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)

                 10.1 บันทึกข้อความ 10.2.1 สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องการร้องเรียนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

10.2.2 สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT11 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                 11.1.1 บันทึกข้อความ  11.1.2 โครงการ  11.2 รายงานแสดงชื่อผู้มาร่วมวางแผน  11.3 รายงานแสดงชื่อผู้ร่วมดำเนินการ

11.4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  11.5 ภาพกิจกรรม  11.6 บันทึกข้อความรายงาน  11.7 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT12 มาตรการการป้องกันการรับสินบน

                12.1 ประกาศเจตนารมณ์  12.2 บันทึกข้อความ  12.3 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

12.4 หนังสือแจ้งเวียน  12.5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT13 การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

               13.1 บันทึกข้อความ  13.2 รายงานการประเมิน  13.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

               14.1 บันทึกข้อความ  14.2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

14.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ  14.5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT15 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               15.1.1 บันทึกข้อความ 15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15.1.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  15.2.1 บันทึกข้อความ  15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

15.2.3 คัดลอก Link วางในระบบ 15.2.4 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT16 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              16.1.1 บันทึกข้อความ  16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

16.1.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 16.2.1 บันทึกข้อความ  16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  16.2.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

               17.1 บันทึกข้อความ  17.2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  17.3 บันทึกข้อความรายงาน

17.4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT18 การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

                18.1 บันทึกข้อความ  18.2 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)  18.3 หนังสือแจ้งเวียน

18.4 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร

               19.1 บันทึกข้อความ  19.2 รายงานการเรี่ยไร  19.3 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT20 การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

              21.1.1 บันทึกข้อความ  21.1.2 โครงการ  21.2 บันทึกข้อความรายงาน  21.3 รายงานผลการอบรม  21.4 ภาพกิจกรรม

21.5 ฟอร์มการเผบแพร่ข้อมูล

   - MOIT21 เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้บริหาร

               21.1 บันทึกข้อความ  21.2 ประกาศเจตนารมณ์  21.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 21.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

21.5 ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

   - MOIT22 แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

                22.1 บันทึกข้อความ  22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

22.3 บันทึกแจ้งเวียน

 

ITA 2566

MOIT 1

           moit1-1.1          moit1-1.2         moit1-1.3            moit1-1.4       moit1- 2.1        moit1 -2.2       moit1 -2.3

MOIT 2

           moit2-1.1m       moit2-1.2       moit2-1.3        moit2-1.4      moit2-1.5    moit2-1.6     moit2-1.7    moit2-1.8

           moit2-2          moit2-3          moit2-4           moit2-5         moit2-6       moit2-7        moit2-8        moit2-9      moit2-10

           moit2-11        moit2-12        moit2-13         moit2-14       moit2-15     moit2-16

           moit2-17     moit2-17.2     moit2-17.3      moit2-17.4    moit2-17.5  moit2-18.5

MOIT 3

           moit3-1        moit3-2      moit3-3

MOIT 4

          moit4-1.1    moit4-1.2   moit4-1.2.2  moit4-1.3   moit4-1.3.2  moit4-1.3.3    moit4-1.4    moit4-1.5 

          moit4-2.1     moit4-2.2ไตรมาส1,  ไตรมาส2,ข้อ2.1    ข้อ2.3ไตรมาส3     moit4-2.3

          moit4-3.1     moit4-3.2   moit4-3.2.2  moit4-3.3   moit4-4

MOIT 5

           moit5-1        moit5-2     10-2564   11-2565   12/2565     moit5-3     

ไตรมาส2 

 MOIT5-1

 MOIT  5-2 สขร.กพ.66  สขร.มีค.66  สขร.เมย.66 สขร.พค.66  MOIT 5-3

ไตรมาส4

            moit5-1(ก.ค.)    moit5-1(ส.ค.)     moit5-2(ก.ค.)    MOIT5-2(ส.ค.)      moit5-3

MOIT6

           moit6-1.1          moit6-1.2          moit6-1.3        

           moit6-2.1          moit6-2.2          moit6-2.3           

MOIT 7

              moit7-1        moit7-2      moit7-3     moit7-4     moit7-5     

           v2   moit7-1        moit7-2      moit7-3     moit7-4     moit7-5     moit7-6

          ไตรมาส3   moit7-1   moit7-2    moit7-3     moit7-4

MOIT 8

           t2     moit8-1.1       moit8-1.2       moit8-2        moit8-3-4     moit8-5  moit8-6

           t3     moit8-1        moit8-2        moit8-3      moit8-4

MOIT 9

           moit9-1.1     moit9-1.2     moit9-1.3

           moit9-2        moit9-3       moit9-4     moit9-5     moit9-6   

MOIT 10

           moit10-1     moit10-2.1       moit10-2.2  moit10-3       moit10-4  

           t4    moit10-1        moit10-2.1    moit10-2.2     moit10-2.3

MOIT 11

           t2    moit11-1        moit11-2        moit11-3.1      moit11-3.2      moit11-7  สรุปโครงการ

           t4    moit11-1        moit11-2        moit11-3.1      moit11-3.2      moit11-4

MOIT 12  

           moit12-1.1        moit12-1.2       moit12-2      moit12-3     moit12-4    moit12-5    moit12-6    moit12-7

           t4       moit12-1        moit12-2      moit12-3

MOIT 13  

           t2 3     moit13-1       moit13-2      moit13-3    moit13-4

            t4       moit13-1        moit13-2     moit13-3  

MOIT 14 

           t2 3    moit14-1        moit14-2      moit14-3    moit14-4    moit14-5    moit14-6  

           t4       moit14-1        moit14-2      moit14-3  

MOIT  15

            moit15-1.3        moit15-1.2    moit15-3    moit15-4    moit15-5

MOIT  16

          p stopcor   moit16-1     moit16-2     moit16-3

          p ethics      moit16-1     moit16-2     moit16-3

MOIT 17

           t2  m stopcor    moit17-1     moit17-2      moit17-3

           t2  m ethics      moit17-1      moit17-2      moit17-3

           t4  m stopcor    moit17-1     moit17-2      moit17-3

           t4  m ethics      moit17-1      moit17-2      moit17-3

MOIT 18

           moit18-1     moit18-2     moit18-3      moit18-4     moit18-5  

MOIT 19 

           moit19-1     moit19-2     moit19-3      moit19-4     moit19-5 

           strong  moit19-1     moit19-2     moit19-3      moit19-4     

MOIT 20

           moit20-1     moit20-2     moit20-4  moit20-6  

MOIT 21

           moit21-1.1     moit21-1.2       moit21-2     moit21-3     moit21-4     moit21-5    moit21-6

MOIT  22

           moit22-1     moit22-2     moit22-3      moit22-4     moit22-5 

          t4   moit22-1    moit22-2     moit22-3

MOIT  23

          t2  moit23-1     moit23-2     moit23-3      moit23-4     

          t4  moit23-1     moit23-2     moit23-3      moit23-4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA 64

EB1

   -บันทึกข้อความ

   -คำสั่ง

   -กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   -รายงานผลการติดตามดำเนินงาน

    -แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ