สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

-จัดจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Cohort Ward) (26 พฤศจิกายน 2563)

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Cohort Ward) (25 พฤศจิกายน 2563)

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย(7 ตุลาคม 2562)

-ปรับปรับหลังคาและฝ้าเพดานโรงครัว อาคารกายภาพ และอาคารแพทย์แผนไทย (e-bidding) (5 กรกฎาคม 2562)

-ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร (e-bidding) (5 กรกฎาคม 2562)

-ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์) (e-bidding)(25 เมษายน 2562)

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานผลิตยาสมุนไพร เดือนพฤศจิกายน 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานทันตกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุเดือนตุลาคม 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานผลิตยาสมุนไพร เดือนตุลาคม 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานเทคนิคการแพทย์ เดือนตุลาคม 2561

-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเภสัชกรรม เดือนตุลาคม 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61070008430)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61070020582)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61070008444)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61060019636)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61070008455)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61060019659)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61060032239)

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา(P61060032259)

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องบรรจุแคปซูลลงแผง) 

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ) 

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) 

- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ)