- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา7รายการ

- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา4รายการ

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม(ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน(พัสดุ)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน(ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม(เภสัชกรรม)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม(ทันตกรรม)

 -ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (กลุ่มการพยาบาล)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (ผลิตยาสมุนไพร)

-ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม (พัสดุ)

-ขออนุมัติให้มีการเผยแพร่เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคูเมือง